Drug Portal Nepal

About Us

Home / News

लागू औषध नियन्त्रण कार्यकारी समितिको वैठक 

मिति 2076/8/18 गते श्रीमान गृह सचिव ज्यूको अध्यक्षतामा लागू औषध नियन्त्रण कार्यकारी समितिको वैठक गृह मन्त्रालयमा बस्यो। उक्त वैठकबाट देहायअनुसारका निर्णयहरु भएका छनः-

निर्णयहरु:-

निर्णय नं.:- लागू औषध रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा पुनर्स्थापना सेवा सम्बद्ध सबै मन्त्रालय र निकायले लागू औषध नियन्त्रण सम्पर्क व्यक्ति तोकी ७ दिन भित्र गृह मन्त्रालयमा पठाउने । आ-आफ्नो मन्त्रालय र निकायबाट चालू कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयहरुको विवरण १५ दिन भित्र गृह मन्त्रालयमा पठाउने ।

निर्णय नं.:- लागू औषध दुर्व्यसनमा परी उपचार सेवाबाट वञ्चित व्यक्तिहरुलार्इ उपचार सेवा प्रदान गर्न केन्द्रिय अस्पतालमा लागू पदार्थ दुर्व्यसनी व्यवस्थापन र्इकार्इ स्थापना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलार्इ अनुरोध गर्ने।

निर्णय नं.:- लागू औषध नियन्त्रण कार्यकारी समितिको बैठक प्रत्येक २ महिनामा कम्तीमा १ पटक बस्ने। समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, संचार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि आमन्त्रण गर्ने ।

निर्णय नं.:- लागू औषध नियन्त्रण रणनीति २०६६ मा तोकिए बमोजिमका क्रियाकलापहरु संचालन गर्नका गर्न सम्बद्ध सबै निकायले कार्यन्वयन कार्ययोजना तयार गरी समितिको आगामी बैठकमा पेश गर्ने ।

निर्णय नं.:- मौखिक प्रतिस्थापन उपचार पद्धति सेवाको प्रभाव मूल्यांकन गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शीघ्र गृह मन्त्रलयमा पठाउने ।

निर्णय नं.:- लागू औषध नियन्त्रण र रोकथामका लागि सचेतना मूलक कार्यक्रम संचालन गर्न सबै प्रदेश र स्थानिय तहलार्इ अनुरोध गर्ने ।

निर्णय नं. :- लागू तथा मनोद्धिपक पदार्थ र रासायनिक पदार्थको आयात, इजाजत तथा प्रयोगको विवरण समेत ट्रयाकिङ गर्न सकिने गरी Software निर्माणको क्रममा रहेकोले उक्त कार्यमा भन्सार विभाग, औषधी व्ववस्था विभाग तथा अन्य प्रत्यक्ष सरोकारवाला निकायहरुले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने।

निर्णय नं. 8:- लागू औषध नियन्त्रण ऐन 2033 संसोधनको क्रममा रहेकोले वैठकमा प्राप्त सुझावहरुलार्इ सो ऐनको छलफलमा पनि समेट्ने ।