Drug Portal Nepal

Notices

Home / Notices

औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक पदार्थको परिमाणको अनुमतिपत्र दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना  २०७८.०५.२१

औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक पदार्थको परिमाणको अनुमतिपत्र दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना  २०७८.०५.२१

Download

औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक पदार्थको परिमाणको अनुमतिपत्र प्रथम पटक प्रकाशित सूचना २०७८.०१.२७

औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक पदार्थको परिमाणको अनुमतिपत्र प्रथम पटक प्रकाशित सूचना २०७८.०१.२७

Download

कविता बाचन प्रतियोगिता सम्बन्धमा।

कविता बाचन प्रतियोगिता सम्बन्धमा।

Download

लागू औषध प्रयोगकर्ताका लागि सञ्चालित उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रलार्इ वितरण गरिने पुरस्कारका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

लागू औषध प्रयोगकर्ताका लागि सञ्चालित उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रलार्इ वितरण गरिने पुरस्कारका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

Download

अनुदान (आर्थिक सहायता) का लागि लागू ‍औषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र छनौट गरिएको सूचना।

अनुदान (आर्थिक सहायता) का लागि लागू ‍औषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र छनौट गरिएको सूचना।

Download

लागू औषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रलार्इ प्रदान गरिने अनुदान (आर्थिक सहायता) का लागि पुन: प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना र लागू ‍औषध पुनर्स्थापना केन्द्रलाई प्रदान गरिने अनुदान (आर्थिक सहायता) का लागि प्रस्ताव पेश गर्दा संलग्न हुनुपर्ने कागजातको चेकलिष्ट. २०७७

लागू औषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रलार्इ प्रदान गरिने अनुदान (आर्थिक सहायता) का लागि पुन: प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना र लागू ‍औषध पुनर्स्थापना केन्द्रलाई प्रदान गरिने अनुदान (आर्थिक सहायता) का लागि प्रस्ताव पेश गर्दा संलग्न हुनुपर्ने कागजातको चेकलिष्ट. २०७७

Download

लागू औषध तथा पुनर्स्थापना केन्द्रलाई प्रदान गरिने अनुदान (आर्थिक सहायता) का लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

लागू औषध तथा पुनर्स्थापना केन्द्रलाई प्रदान गरिने अनुदान (आर्थिक सहायता) का लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

Download

प्रेसनोट

लागू औषध दुरूपयोग एवं ओसारपसार विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २६ जुन २०१९सप्ताहव्यापी अभियान शुभारम्भ कार्यक्रम प्रेसनोट

Download

लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार-पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको निर्णय र कार्ययोजा

लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार-पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको निर्णय र कार्ययोजा

Download

लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग (Commission of Narcotic Drug -CND) को मन्त्रीस्तरीय घोषणा २०१९ (ड्राफ्ट)

लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग (Commission of Narcotic Drug -CND) को मन्त्रीस्तरीय घोषणा २०१९ (ड्राफ्ट)

Download

लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

सुरक्षित जीवन नामक जर्नलको १६ अंक प्रकाशन गर्न 

Download

उपचार तथा पुनर्स्थाना केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना

उपचार तथा पुनर्स्थाना केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना

Download

CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1971 UNITED

CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1971 UNITED

Download

SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961

SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961

Download

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988


UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988

Download

प्रेसनोट

लागू औषध दुरूपयोग एवं ओसारपसार विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवश २६ जुन २०१८ सप्ताहव्यापी अभियान शुभारम्भ कार्यक्रम

Download

सप्ताहव्यापी कार्यक्रम

लागू औषध दुरुपयोग एवं ओसारपसार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस जून २६, २०१८ सप्ताहव्यापी कार्यक्रम

Download

BIMSTEC 

BIMSTEC Sub-Group on Prevention of Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Precursor Chemicals को पाँचौ बैठक काठमाण्डौंमा सम्पन्न 

Download

लागू औषध नियन्त्रण इकाइको सूचना

nfu" cf}ifw b'?kof]u lgoGq0f ;DaGwL r]tgfd"ns ljifoj:t' ;dfj]z u/L 8s'8«fdf lgdf{0f ug{' kg]{ ePsfn] OR5's ;+:yfx?n] u[x dGqfnodfof] ;"rgf k|sflzt ePsf] ldltn] !% lbgleq cfly{s / k|fljlws k|:tfj k]z ug{sf lglDt of];"rgf k|sflzt ul/Psf] 5 . lj:t[t ljj/0fsf nflu   u[x dGqfnosf] Website: moha.gov.np, www.drugportal.gov.np / nfu" cf}ifw lgoGq0f OsfO{ lah'lnahf/sf] ;"rgf kf6Ldf x]g{' x'g cg'/f]w 5 .

Download

पुनस्थापन केन्द्रहरुलाई यस मन्त्रालयमा अाबद्ध हुने सम्बन्धमा

लागु अाैषध प्रयोगकर्ताहरुका लागि सञ्चालित पुनस्थापन केन्द्रहरुलाई यस मन्त्रालयमा अाबद्ध हुने सम्बन्धमा मिति २०७३ भदाै १२ गते गाेरखापत्रमा प्रकाशित १५ दिने सुचना। The 15 day notice published on 2073/05/13 in Gorkhapatra, for all rehabilitation centers for affiliation (Abadhata) at the Narcotic Drugs Control Section, Ministry of Home Affairs.

Download

पुर्नस्थापना केन्द्र अाबद्धता म्याद थप सम्बन्धी सूचना

लागु अाैषध प्रयोगकर्ताहरुका लागि सञ्चालित पुनस्थापन केन्द्रहरुलाई यस मन्त्रालयमा अाबद्ध हुने सम्बन्धमा मिति २०७३ भदाै १२ गते गाेरखापत्रमा १५ दिने सुचना प्रकाशित भएकोमाऽ केहि पुर्नस्थापना केन्द्रहरु नवीकरण र जिल्ला प्रशासनको अनुगमनका क्रममा रहेकाले मिति २०७३/०६/०४ देेखि १५ दिनका म्याद थप गरिएको व्यहाेर जनकारीको लागि अनुरोध छ ।

Download