Drug Portal Nepal

Publications

Home / Publications

लागू औषध नियन्त्रण कार्ययोजना २०७५

लागू औषध नियन्त्रण कार्ययोजना २०७५

Download

Info-graphics on Drug Control

  Download

Info-graphics on Drug Effects

  Download

Info-graphics on Drug Report

  Download

लागु औसध नियन्त्रण कार्यक्रम

लागुपदार्थ होइन, स्वास्थ्य मा ध्यान दिउँ Download

लागुऔसध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति २०६३

लागुऔसध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति २०६३

Download

लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३

लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३

Download

Survey Report on Current Hard Drug Users in Nepal - 2069

Survey Report on Current Hard Drug Users in Nepal - 2069

Download