Drug Portal Nepal

Publications

Home / Publications

सुरक्षित जीवन २०७६ अंक १६

सुरक्षित जीवन २०७६ अंक १६

Download

साझेदारीमा लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूको उपचार तथा पुन:स्थापन केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५

साझेदारीमा लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूको उपचार तथा पुन:स्थापन केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि२०७५

Download

 लागू औषधको नियन्त्रण र रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन, २०७६

लागू औषधको नियन्त्रण र रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन२०७६

Download

विष्फोटक पदार्थको आयात ओसारपसार सञ्चय र प्रयोगको इजाजत प्रदान गर्ने  सम्बन्धी कार्यविधि २०७३ 

विष्फोटक पदार्थको आयात ओसारपसार सञ्चय र प्रयोगको इजाजत प्रदान गर्ने  सम्बन्धी कार्यविधि २०७३ 

Download

उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७५

लागू औषध प्रयोगकर्ताहरुको लागि उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७५

Download

लागू औषध नियन्त्रण कार्ययोजना २०७५

लागू औषध नियन्त्रण कार्ययोजना २०७५

Download

Info-graphics on Drug Control

  Download

Info-graphics on Drug Effects

  Download

Info-graphics on Drug Report

  Download

लागू औषध नियन्त्रण कार्यक्रम

लागू पदार्थ होइन, स्वास्थ्य मा ध्यान दिउँ Download

लागू औषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३

लागू औषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३

Download

लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३

लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३

Download

Survey Report on Current Hard Drug Users in Nepal - 2069

Survey Report on Current Hard Drug Users in Nepal - 2069

Download