Drug Portal Nepal

Rehabilitation Centers

Home / Rehabilitation Centers

Nava Kiran Rehab Center

9843637688

Kathmandu

Shree Arpan Samuha

9841808038

Kathmandu

The Recovering Group

9841288210

Kathmandu

Re Unity Nepal

9851161409

Kathmandu

Way of Living

9851216786

Kathmandu

Aashraya Samuha

9803641537

Kathmandu

Sober Recovery Male

9841039698

Kathmandu

Sober Recovery Female

9841039698

Kathmandu

Saksham Nepal Sudhar Kendra

9845097026

Kathmandu

Suryadaya Nepal

9861828050

Kathmandu

Aashara Sudhar Kendra

01-4384881

Kathmandu

Wisdom Foundation

9810105263

Kathmandu